Tyxo.bg counter

Инвеститорски контрол в строителството

На своите клиенти предлагаме услугата Инвеститорски контрол, която осигурява наблюдение и контрол на строителния обект.

Екипът ни е компетентен и има нужната квалификация да се справя със следните задачи:

  • Проучване на наличните проекти и технически спецификации за контролираните от него строежи;
  • Своевременно установяване на непълноти или неточности в проектите и техническите спецификации, допълнения и корекции, проследяване за срочното им изпълнение;
  • Контрол на изпълнението на проектните решения и техническите спецификации във връзка с установяването на количества и цени;
  • Контрол на технологията на изпълнението и документиране на изпълнението на проектните решения по видове работи (за строежи от пета категория);
  • Подписване на констативни протоколи за обемно изпълнение, цени и инженерно-стопански договори и извънредни обстоятелства;
  • Посредничество за контактите между обектови ръководства, проектанти, общински технически служби и държавни контролни органи;
  • Участие в съставянето на графиците за изпълнение и междинни плащания и контрол на изпълнението им;
  • Контрол на изпълнението на различни други договорености със строители, подизпълнители, доставчици, проектанти и надзорници;
  • Участие в комисии от името на възложителя в рамките на предоставените му компетенции.