Tyxo.bg counter

Юридическа помощ

Компанията разполага със специалисти, които предлагат квалифицирана помощ, свързана с инвестиционни намерения в строителството, както и правни консултации, подпомагащи бизнеса и в области извън строителството.

Промяна на статута на земеделски земи:

 • Промяна статута на земеделски земи, както и смяна статута на земя с цел изграждане на ветрогенераторни и соларни фотоволтаични паркове.
 • Промяна на статута на земи, намиращи се в така наречената рискова червена зона – ЗОНА СЪС СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА. При такива имоти е нужно да се направи процедура по освобождаване от строителна забрана. Често биват закупувани имоти, които в последствие се оказват проблемни за собствениците им. Такива проблеми лесно могат да се избегнат още преди закупуването на желаният имот, като за целта се направи обстойна проверка показваща комуникации в/или около имота – подземни и надземни, ограничения върху имота и скрити недостатъци. Предлагаме тази ПРОВЕРКА, която ще осигури спокойствие и сигурност при бъдеща покупка.

Представителство пред Камарата на строителите в България

 • Изготвяне и оформяне на необходимите документи във връзка с вписване на български и чуждестранни юридически лица в Централен професионален регистър на строителя към КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 • Попълване на заявление и представителство пред НАП, НОИ и други държавни органи във връзка с получаване на справки и удостоверения;
 • Изготвяне и оформяне на документи във връзка с промяна в идентификацията, обстоятелствата, разширение на обхвата на вписване на строителя и годишно приключване.

Обслужване на местни и чуждестранни юридически лица:

 • Преговори и посредничество при сключване на бизнес сделки;
 • Представителство пред държавни и общински институции;
 • Правни консултации във връзка с управлението на дружеството;
 • Учредяване на дружества – капиталови и персонални, с оглед предмета на дейност и инвестиционната цел на клиента;
 • Учредяване на клонове на местни и чуждестранни дружества;
 • Изготвяне на търговски, банкови, трудови и други договори и документи във връзка с дейността на дружеството;
 • Консултации относно придобиването на лицензи и административни разрешения, с оглед конкретния предмет на дейност на дружеството;
 • Подготовка на документи във връзка със свикването на общи събрания на съдружници, протоколи и резолюции във връзка с взети решения от органите на управление на дружеството;
 • Преструктуриране на капитала чрез промяна на неговия размер и/или дялово участие на съдружниците.

Договорно право

 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба, дистрибуционни – ексклузивни и неексклузивни, консултантски, лизингови, рекламни, банкови, за професионална подготовка, заеми, наеми, комисионни, спедиционни, договори за поръчка и изработка, договори за оползотворяване на отпадъци по Закона за управление на отпадъците, както и споразумения, меморандуми и други документи;
 • Договори за покупко-продажба на недвижими имоти, включително пълно правно проучване на недвижим имот, правната му история, нотариалните актове за собственост и статуса му.

Търговско право

 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;
 • Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции, вписване на особени залози;

Специализирани услуги:

 • Представителство пред Министерство на земеделието и храните, Разплащателна агенция, Министерство на финансите и техните регионални дирекции, НВМС, РИОСВ, Напоителни системи, Басейнова дирекция
 • Изготвяне на анализи и проучвания, Бизнес планове, консултантска помощ за осигуряване на подходящо финансиране по мерките по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013;
 • Методическа помощ за клиенти, желаещи да разработят самостоятелно своя проект;
 • Консултации и разработване на документация за избор при реализация на частни проекти.